Hoe verloopt de therapie?                            

Wanneer een kind of jongere is aangemeld, wordt een vragenlijst naar de ouders of verzorgers verstuurd. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en een intakegesprek, worden de klachten van het kind in kaart gebracht en de reacties op deze klachten besproken.

In het tweede gesprek wordt het kind of de jongere individueel gezien (ouder of verzorger blijft meestal wel in de therapieruimte aanwezig) , waarin de klachten verder worden uitgevraagd en de persoonlijkheid onderzocht. Om contact op te bouwen, wordt dit indirect gedaan bijvoorbeeld gedurende een spel of het maken van een tekening.
Op basis van deze informatie worden behandeldoelen gemaakt, aanwezige hulpbronnen uitgezocht en analyses gemaakt, hetgeen wordt besproken in een evaluatie bijeenkomst. Indien ouders of verzorgers het eens zijn met de gestelde doelen kan de therapie worden gestart.

Gedurende het therapietraject worden ouders of verzorgers uitgenodigd voor evaluatiesessies, waarin ik naast het bespreken van de voortgang, uitleg geef over de problematiek door middel van psycho-educatie.
Tevens geef ik advies hoe ouders of verzorgens het beste hun kind te kunnen helpen en hoe met de klachten om te gaan.
Na het afgesproken aantal sessies (10 tot 15 sessies), wordt de vragenlijst opnieuw ingevuld en bekeken of de klachten zijn afgenomen dan wel zijn verdwenen.
Wanneer de gestelde doelen zijn behaald, wordt in overleg met het kind of de jongere en ouders of verzorgers, de therapie afgerond.