Privacy beleid Praktijk Kind

Persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens van cliënten en anderen bewaar, bewerk en beveilig ik op een zorgvuldige wijze, in de zin van de wetgeving van de A.V.G.

Uw gegevens worden beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord, die ik zelf alleen ken. Uw gegevens geef ik niet aan derden, tenzij ik van te voren u informeer en uw toestemming vraag. Indien er sprake is van een papieren dossier (in geval u cliënt bent) dan worden deze opgeborgen in een af te sluiten kast.

Aanleggen van een dossier als therapeut

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Extra zorgvuldigheid bij cliënten

Ik ga zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Daarbij draag ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Tot slot heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw toestemming als cliënt

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. In de hierna te noemen situaties zullen gegevens van uw dossier, na het informeren van u en na schriftelijk toestemming van u, aan derden doorgegeven worden.

  • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Het informeren van andere zorgverleners, die tijdens mijn afwezigheid mijn praktijk waarneemt.
  • in andere gevallen

Uitzondering: Indien uw psychische toestand gevaar kan opleveren voor uwzelf of uw omgeving, ben ik genoodzaakt om uw huisarts/dienstdoende arts in te lichten.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De zorgnota voor een cliënt

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult
  • BSN
  • Nummer zorgverzekeraar

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van Praktijk Kind, kunt u altijd contact opnemen.